ઇતિહાસ/ભૂગોળ

જાણો દુનિયાનો ઇતિહાસ http://www.wdl.org/en/

સામાજિક વિજ્ઞાન (સાભાર http://omarmik.blogspot.in)

એકલવ્ય (સ્લાઈડ શો)

સાંસ્કૃતિક વનો : વન વિભાગ : ગુજરાત રાજ્ય  

નકશાના પ્રકાર, પૃથ્વીનો ગોળો, એટલાસ વિશેની સમજ  

ફ્લેગ કોડ ઓફ ઇન્ડિયા (અંગ્રેજી) 

વિવિધ દેશોના રાષ્ટ્રધ્વજ, દેશનું નામ અને રાજધાનીનું નામ  


એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

પાઠ-૧ ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન

પાઠ-૨ આપણી આસપાસ શું ?

પાઠ-૩ ભારતનું બંધારણ 

પાઠ-૪ વેપારી શાસકો કેવી રીતે બન્યા ?

પાઠ-૫ પ્રાકૃતિક પ્રકોપો 

પાઠ-૬ અંગ્રેજ શાસનની ભારત પર અસર 

પાઠ-૭ આબોહવાકીય ફેરફાર 

પાઠ-૮ લોકશાહી દેશમાં સંસદની ભૂમિકા 

પાઠ-૯ ઈ.સ.૧૮૫૭નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ 
 With Thanks from omarmik.blogspot.in (Mr. Bharat Chauhan)

ઇતિહાસ સંબંધી ઉપયોગી વેબસાઇટ

http://www.havefunwithhistory.com/

http://bharatdiscovery.org/india/इतिहास सामान्य ज्ञान 

http://vimitihas.wordpress.com/प्राचीन भारत 

http://www.historyteacher.net/

http://www.history.com/

http://www.historyplace.com/

http://www.historycentral.com/


ભૂગોળ  સંબંધી ઉપયોગી વેબસાઇટ

http://bharatdiscovery.org/india/भारत की भूगोल
http://hi.wikipedia.org/wiki/श्रेणी -भारत की भूगोल  

No comments:

Post a Comment