પાઠ આયોજન


Download New Text Book-Std:1 to 5(Sem-1 & 2) /Std-6 to 8-Must See:
Textbooks Teacher Edition
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

સંદર્ભ સાહિત્ય:
શિક્ષક આવૃત્તિ

      સતત અને સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન માટે :


1. ધોરણ 1 સંગીત
2. ધોરણ 2 સંગીત
3. ધોરણ 3 સંગીત
4. ધોરણ 4 સંગીત
5. ધોરણ 5 સંગીત
6. ધોરણ 6 સંગીત
7. ધોરણ 7 સંગીત
8. ધોરણ 8 સંગીત

9. ધોરણ 1 અને 2 ચિત્ર
10. ધોરણ 3 અને 4 ચિત્ર
11. ધોરણ 5 અને 6 ચિત્ર
12. ધોરણ 7 અને 8 ચિત્ર

13. ધોરણ 1 અને 2 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
14. ધોરણ 3, 4 અને 5 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
15. ધોરણ 6, 7 અને 8 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
16. ધોરણ 3 મારી આસપાસ
17. ધોરણ 4 અમારી આસપાસ
18. ધોરણ 5 સૌની આસપાસ
19. ધોરણ 5 અને 6 હિન્દી
20. ધોરણ 7 અને 8 હિન્દી
21. ધોરણ 6, 7 અને 8 ગુજરાતી
22. ધોરણ 6, 7 અને 8 અંગ્રેજી
23. ધોરણ 6, 7 અને 8 ગણિત
24. ધોરણ 6, 7 અને 8 વિજ્ઞાન
25. ધોરણ 6, 7 અને 8 સંસ્કૃત
26. ધોરણ 6, 7 અને 8 સામાજિક વિજ્ઞાન


સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તકો ધોરણ : ૬ થી ૮ પ્રથમ  સેમેસ્ટર (બૂક ટાઇપ)
 • ધોરણ-૬ 
 1. ધોરણ-૬-સંસ્કુત-સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 2. ધોરણ-૬-હિન્દી-સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 3. ધોરણ-૬- ગુજરાતી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 4. ધોરણ-૬- અંગ્રેજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 5. ધોરણ-૬-સામાજિક-વિજ્ઞાન-સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 6. ધોરણ-૬-ગણિત-સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 7. ધોરણ-૬-વિજ્ઞાન-અને-ટેકનોલોજી-સેમેસ્ટર-૧-પાઠયપુસ્તક
ધોરણ-૭ 
 1. ધોરણ-૭ સંસ્કૃત સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 2. ધોરણ-૭ અંગ્રેજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 3. ધોરણ-૭ ગુજરાતી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 4. ધોરણ-૭ હિન્દી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 5. ધોરણ-૭ સામાજિક વિજ્ઞાન સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 6. ધોરણ-૭ ગણિત સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 7. ધોરણ-૭ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
ધોરણ-૮ 
 1. ધોરણ-૮ ગુજરાતી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 2. ધોરણ-૮ અંગ્રેજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 3. ધોરણ-૮ હિન્દી સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 4. ધોરણ-૮ સંસ્કૃત સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 5. ધોરણ-૮ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 6. ધોરણ-૮ સામાજિક વિજ્ઞાન સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 7. ધોરણ-૮ ગણિત સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તકો ધોરણ : ૧  થી ૮ દ્વિતિય સેમેસ્ટર (બૂક ટાઇપ)
 • ધોરણ-૧ 
 • ધોરણ-૨ 
 • ધોરણ-૩ 
 • ધોરણ-૪ 
 • ધોરણ-૫ 
 • ધોરણ-૬ 
 • ધોરણ-૭
 • ધોરણ-૮ 


કાવ્ય-ડાઉનલોડ

ધોરણ   ગુજરાતી

રાવણનું મિથ્યાભિમાન (ધોરણ , કાવ્ય ૧૨) ડાઉનલોડ કરો
ગુજરાત મોરી મોરી રે (ધોરણ કાવ્ય ૧૫) ડાઉનલોડ કરો
શેરીએ આવે સાદ (ધોરણ , કાવ્ય ૧ પૂરક વાચન) ડાઉનલોડ કરો
રૂપાળું મારું ગામડું (ધોરણ , કાવ્ય ૩ પૂરક વાચન) ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ   હિન્દી

एक जगत एक लोक  (कक्षा-६काव्य-२)  ડાઉનલોડ કરો
इतनी शक्ति हमें देना  (कक्षा-६, काव्य-१)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ    ગુજરાતી

આજની ઘડી રળિયામણી (ધોરણ , કાવ્ય ૨) ડાઉનલોડ કરો
માલમ હલેસાં માર  (ધોરણ , કાવ્ય ૮)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ ૭ હિન્દી

तब याद तुम्हारी आती है   (कक्षा-७, काव्य-२)      ડાઉનલોડ કરો
हिन्द देश के निवासी  (कक्षा-७, काव्य-५)      ડાઉનલોડ કરો
बेटी (कक्षा-७काव्य-१ડાઉનલોડ કરો
धरती की शान (कक्षा-७काव्य-५) ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ   સંસ્કૃત

ચટક ચટક (ધોરણ-૭, કાવ્ય ૫)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ ૮ ગુજરાતી

એક જ દે ચિનગારી   (ધોરણ , કાવ્ય ડાઉનલોડ કરો
આભમાં ઝીણી ઝબૂકે વીજળી  (ધોરણ , કાવ્ય ૮) ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ   હિન્દી

मत बांटो इन्सान को (कक्षा-८काव्य-३) ડાઉનલોડ કરો
तूफानो की ओर (कक्षा-८काव्य-६)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ ૮ સંસ્કૃત

એહિ સુધીર (ધોરણ-૮, કાવ્ય ૪) ડાઉનલોડ કરો
પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતિ  (ધોરણ-૮, કાવ્ય ૧) ડાઉનલોડ કરોwww.marugujarat.in

12 comments:

 1. commerce nu pan kaik add karo to saru sir

  ReplyDelete
 2. Marvelous efforts...
  thanks a lot to all team members

  ReplyDelete
 3. એટલું તૌ જાતે કરો

  ReplyDelete
 4. http://www.applyjobsform.in/

  ReplyDelete
 5. Sir commerce na varshik path aayoja kevi rete banava tenu material moklo or Junu Koi nu hoy to Muko please

  ReplyDelete
 6. સાહેબ
  બહુ જ સરસ બ્લોગ છે
  આપે લખેલ બ્લોગ બીએડના તાલીમાર્થીઓને તેમજ શૈક્ષણિક જગતને બહુ જ ઉપયોગી થાય છે

  ReplyDelete
 7. PATH-AAYOJAN MATE DETAILED MAHITI MUKO, SIR!!!

  ReplyDelete
 8. computer subject ni detail muko
  please share computer subject detail

  ReplyDelete