પાઠ આયોજન


Download New Text Book-Std:1 to 5(Sem-1 & 2) /Std-6 to 8-Must See:
Textbooks Teacher Edition
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

સંદર્ભ સાહિત્ય:
શિક્ષક આવૃત્તિ

      સતત અને સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન માટે :


1. ધોરણ 1 સંગીત
2. ધોરણ 2 સંગીત
3. ધોરણ 3 સંગીત
4. ધોરણ 4 સંગીત
5. ધોરણ 5 સંગીત
6. ધોરણ 6 સંગીત
7. ધોરણ 7 સંગીત
8. ધોરણ 8 સંગીત

9. ધોરણ 1 અને 2 ચિત્ર
10. ધોરણ 3 અને 4 ચિત્ર
11. ધોરણ 5 અને 6 ચિત્ર
12. ધોરણ 7 અને 8 ચિત્ર

13. ધોરણ 1 અને 2 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
14. ધોરણ 3, 4 અને 5 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
15. ધોરણ 6, 7 અને 8 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
16. ધોરણ 3 મારી આસપાસ
17. ધોરણ 4 અમારી આસપાસ
18. ધોરણ 5 સૌની આસપાસ
19. ધોરણ 5 અને 6 હિન્દી
20. ધોરણ 7 અને 8 હિન્દી
21. ધોરણ 6, 7 અને 8 ગુજરાતી
22. ધોરણ 6, 7 અને 8 અંગ્રેજી
23. ધોરણ 6, 7 અને 8 ગણિત
24. ધોરણ 6, 7 અને 8 વિજ્ઞાન
25. ધોરણ 6, 7 અને 8 સંસ્કૃત
26. ધોરણ 6, 7 અને 8 સામાજિક વિજ્ઞાન


સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તકો ધોરણ : ૬ થી ૮ પ્રથમ  સેમેસ્ટર (બૂક ટાઇપ)
 • ધોરણ-૬ 
 1. ધોરણ-૬-સંસ્કુત-સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 2. ધોરણ-૬-હિન્દી-સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 3. ધોરણ-૬- ગુજરાતી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 4. ધોરણ-૬- અંગ્રેજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 5. ધોરણ-૬-સામાજિક-વિજ્ઞાન-સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 6. ધોરણ-૬-ગણિત-સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 7. ધોરણ-૬-વિજ્ઞાન-અને-ટેકનોલોજી-સેમેસ્ટર-૧-પાઠયપુસ્તક
ધોરણ-૭ 
 1. ધોરણ-૭ સંસ્કૃત સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 2. ધોરણ-૭ અંગ્રેજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 3. ધોરણ-૭ ગુજરાતી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 4. ધોરણ-૭ હિન્દી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 5. ધોરણ-૭ સામાજિક વિજ્ઞાન સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 6. ધોરણ-૭ ગણિત સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 7. ધોરણ-૭ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
ધોરણ-૮ 
 1. ધોરણ-૮ ગુજરાતી સેમેસ્ટર-૧ પાઠ્યપુસ્તક
 2. ધોરણ-૮ અંગ્રેજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 3. ધોરણ-૮ હિન્દી સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 4. ધોરણ-૮ સંસ્કૃત સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 5. ધોરણ-૮ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 6. ધોરણ-૮ સામાજિક વિજ્ઞાન સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
 7. ધોરણ-૮ ગણિત સેમેસ્ટર-૧ પાઠયપુસ્તક
સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તકો ધોરણ : ૧  થી ૮ દ્વિતિય સેમેસ્ટર (બૂક ટાઇપ)
 • ધોરણ-૧ 
 • ધોરણ-૨ 
 • ધોરણ-૩ 
 • ધોરણ-૪ 
 • ધોરણ-૫ 
 • ધોરણ-૬ 
 • ધોરણ-૭
 • ધોરણ-૮ 


કાવ્ય-ડાઉનલોડ

ધોરણ   ગુજરાતી

રાવણનું મિથ્યાભિમાન (ધોરણ , કાવ્ય ૧૨) ડાઉનલોડ કરો
ગુજરાત મોરી મોરી રે (ધોરણ કાવ્ય ૧૫) ડાઉનલોડ કરો
શેરીએ આવે સાદ (ધોરણ , કાવ્ય ૧ પૂરક વાચન) ડાઉનલોડ કરો
રૂપાળું મારું ગામડું (ધોરણ , કાવ્ય ૩ પૂરક વાચન) ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ   હિન્દી

एक जगत एक लोक  (कक्षा-६काव्य-२)  ડાઉનલોડ કરો
इतनी शक्ति हमें देना  (कक्षा-६, काव्य-१)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ    ગુજરાતી

આજની ઘડી રળિયામણી (ધોરણ , કાવ્ય ૨) ડાઉનલોડ કરો
માલમ હલેસાં માર  (ધોરણ , કાવ્ય ૮)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ ૭ હિન્દી

तब याद तुम्हारी आती है   (कक्षा-७, काव्य-२)      ડાઉનલોડ કરો
हिन्द देश के निवासी  (कक्षा-७, काव्य-५)      ડાઉનલોડ કરો
बेटी (कक्षा-७काव्य-१ડાઉનલોડ કરો
धरती की शान (कक्षा-७काव्य-५) ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ   સંસ્કૃત

ચટક ચટક (ધોરણ-૭, કાવ્ય ૫)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ ૮ ગુજરાતી

એક જ દે ચિનગારી   (ધોરણ , કાવ્ય ડાઉનલોડ કરો
આભમાં ઝીણી ઝબૂકે વીજળી  (ધોરણ , કાવ્ય ૮) ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ   હિન્દી

मत बांटो इन्सान को (कक्षा-८काव्य-३) ડાઉનલોડ કરો
तूफानो की ओर (कक्षा-८काव्य-६)  ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ ૮ સંસ્કૃત

એહિ સુધીર (ધોરણ-૮, કાવ્ય ૪) ડાઉનલોડ કરો
પુત્રી મમ ખલુ નિદ્રાતિ  (ધોરણ-૮, કાવ્ય ૧) ડાઉનલોડ કરોwww.marugujarat.in

14 comments:

 1. commerce nu pan kaik add karo to saru sir

  ReplyDelete
 2. Marvelous efforts...
  thanks a lot to all team members

  ReplyDelete
 3. એટલું તૌ જાતે કરો

  ReplyDelete
 4. http://www.applyjobsform.in/

  ReplyDelete
 5. Sir commerce na varshik path aayoja kevi rete banava tenu material moklo or Junu Koi nu hoy to Muko please

  ReplyDelete
 6. સાહેબ
  બહુ જ સરસ બ્લોગ છે
  આપે લખેલ બ્લોગ બીએડના તાલીમાર્થીઓને તેમજ શૈક્ષણિક જગતને બહુ જ ઉપયોગી થાય છે

  ReplyDelete
 7. PATH-AAYOJAN MATE DETAILED MAHITI MUKO, SIR!!!

  ReplyDelete
 8. computer subject ni detail muko
  please share computer subject detail

  ReplyDelete
 9. Off campus planning hoy to muko

  ReplyDelete
 10. Plz upload new syllabus teacher's handbook for maths and science in stf 6,7,8

  ReplyDelete