બી.એડ. સાહિત્ય/ B.ED. MATERIALPPT FOR B.ED. TEACHER EDUCATORS/STUDENTS...

PPT  માટે  FONT DOWNLOAD LINK

PPT ડાઉનલોડ કરવા નીચે PPT/PDF પર ક્લિક કરો. 


SAURASHTRA UNIVERSITY B.ED. PPT (B.ED. MATERIAL LINKS) NEW SYLLABUS (2 YEAR B.ED. 2015-16…)

SR.
NO.
CONTENT OF PPT
DOWNLOAD
1
વિદ્યાર્થીના અધિકારો અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ
2
શિક્ષક ભરતી સમિતિ અને ગુણાંકન યોજના-TET-TAT

આચાર્ય ભરતી સમિતિ અને ગુણાંકન યોજના-HTAT અને HMTAT
3
અધિનિયમના આધારે શિક્ષકની ફરજો
4
શિક્ષકના કાર્યસંતોષને અસર કરતાં પરિબળો
5
વ્યક્તિગત તફાવત: અર્થ
6
વ્યક્તિગત તફાવત: પ્રકારો
7
વ્યક્તિગત તફાવત: અસર કરતાં પરિબળો
8
વ્યક્તિગત તફાવત: માપન પદ્ધતિઓ
9
વ્યક્તિગત તફાવત: શૈક્ષણિક ફલિતાર્થો
10
કમ્પ્યુટરનો પ્રાથમિક પરિચય, ઇતિહાસ, પ્રકાર, ફાયદા અને મર્યાદા
11
કમ્પ્યુટરનો શિક્ષણમાં વિનિયોગ/ઉપયોગ
12
શૈક્ષણિક સંશોધનમાં કમ્પ્યુટરનો વિનિયોગ/ઉપયોગ
13
કમ્પ્યુટર દ્વારા અધ્યાપન (CAI)
14
કમ્પ્યુટર દ્વારા અધ્યયન  (CAL)
15
ઇ-મેઈલ-પ્રાથમિક સમજ અને ઉપયોગિતા

બ્લોગ: પ્રાથમિક પરિચય
16
ઇન્ટરનેટ: અર્થ, ઇતિહાસ, નેટવર્કના પ્રકાર, ટોપોલોજી, પારિભાષિક શબ્દો, ઉપયોગિતા, મર્યાદા

17
ટેલિકોન્ફરેંસિંગ અને વિડીયો કોન્ફરેંસિંગ
  (પ્રાથમિક સમજ અને ઉપયોગિતા)
18
મલ્ટીમીડિયા
19
ઓનલાઈન એજ્યુકેશન
20
શિક્ષણમાં નવીનીકરણ: પ્રજ્ઞા અભિગમ

પ્રજ્ઞા અભિગમ: સાહિત્ય
PPT
21
શિક્ષણમાં નવીનીકરણ: ECO CLUB
22
શિક્ષણમાં નવીનીકરણ: BALA
23
શિક્ષણમાં નવીનીકરણ:KGBV
24
શિક્ષણમાં નવીનીકરણ: IEDC

શિક્ષણમાં નવીનીકરણ: IEDC MODULE
PPT
25
શિક્ષણમાં નવીનીકરણ: SMC
26
બિન-સાંપ્રદાયિકતા: અર્થ અને જરૂરિયાત
27
આંતર-રાષ્ટ્રીય સહકાર: અર્થ અને જરૂરિયાત
28
આંતર-રાષ્ટ્રીય સમજ: અર્થ, જરૂરિયાત અને વિકસાવવાના કાર્યક્રમો
29
મૂલ્ય શિક્ષણ: અર્થ, પ્રકાર અને અભિગમો
30
રાષ્ટ્રીય એકતા: અર્થ, જોડનાર અને તોડનાર પરિબળો
31
ની: શસ્ત્રીકરણ :અર્થ અને જરૂરિયાત
32
સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા: અર્થ અને તુલના
33
આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો
34
સાંસ્કૃતિક વારસો: સાહિત્ય
35
સાંસ્કૃતિક વારસો: શિલ્પ
36
સાંસ્કૃતિક વારસો:સ્થાપત્ય
37
સાંસ્કૃતિક વારસો: કલા
38
સાંસ્કૃતિક વારસો: સામાજિક રીત રિવાજો અને વિજ્ઞાન
39
સાંસ્કૃતિક વારસાની જાણવાની માટેની શાળાકીય પ્રવૃત્તિઓ અને શિક્ષકની ભૂમિકા
40
સ્ટેટ બોર્ડ, CBSE બોર્ડ, ICSE બોર્ડ પરિચય
41
સંસ્થા પરિચય: GCERT, CASE, IASE, DIET, NCTE, STTI, UGC, KCG
PPT
42
વલણ: અર્થ, સ્વરૂપ, માપન પદ્ધતિઓ
PDF
43
Likert અને Thurston પ્રકારના વલણ માપદંડ
44
બુદ્ધિ: વ્યાખ્યાઓ, અર્થ, સ્વરૂપ, પ્રકારો
45
બુદ્ધિ: બુદ્ધિ માપન ઇતિહાસ
46
મનોવૈજ્ઞાનિક માપન: ઇતિહાસ, મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીના લક્ષણો, પ્રકાર,
47
વિવિધ મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીઓ
48
માનસિક સ્વસ્થ્ય: સંકલ્પના, સ્વસ્થ વ્યક્તિના લક્ષણો, અસર કરતાં પરિબળો
49
બચાવ પ્રયુક્તિઓ
50
અપવાદરૂપ બાળકો
PPT
51
અધ્યાપન પ્રતિમાન
52
સિસ્ટમ અભિગમ (તંત્ર અભિગમ)
53
ભારતીય રાજ્ય બંધારણ: આમુખ અને શિક્ષણ સંબંધી કલમો
54
લોકશાહી: અર્થ અને તેના આધાર સ્તંભો
55
લોકશાહીના સંદર્ભમાં વ્યક્તિગત અને સામાજિક ધ્યેયો
56
બિન-સાંપ્રદાયિકતા: અર્થ અને જરૂરિયાત
57
માઇક્રો-ટીચિંગ કૌશલ્ય: કા. પા. કાર્ય
58
માઇક્રો-ટીચિંગ કૌશલ્ય: પ્રશ્ન પ્રવાહિતા
59
માઇક્રો-ટીચિંગ કૌશલ્ય:સુદ્રઢ્ઢીકારણ
60
માઇક્રો-ટીચિંગ કૌશલ્ય: ઉદાહરણ
61
પ્રતિબદ્ધતા અને કૌશલ્ય: અર્થ
62
શાળા કક્ષાએ કાર્ય કૌશલ્ય
63
શાળા બહારની પ્રવૃત્તિનું કૌશલ્ય
64
વાલી સાથેના સંબંધોનું કૌશલ્ય
65
સમાજ સાથેના વ્યવહારોનું કૌશલ્ય
66
વર્ગ કાર્ય કૌશલ્ય
67
વિદ્યાર્થી પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા
68
વ્યવસાય પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા
69
સમાજ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા
70
જીવનના મૂલ્યો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા
PDF
71
ઉત્કૃષ્ટતા સંપ્રાપ્તિ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા
72
શાળા વ્યવસ્થાપન અને સંચાલન: સંકલ્પના અને અભિગમો
73
શાળા વ્યવસ્થાપન અને સંચાલન: વિવિધ સંસ્થાનો સહયોગ
74
શાળા વ્યવસ્થાપન અને સંચાલન: શાળાનું અંદાજ પત્ર
75
કર્મચારી વિકાસના કાર્યક્રમો
76
શાળા સંકૂલ
77
સ્લેવિન અસરકારક અધ્યાપનનું મોડેલ: QAIT
78
કરોલનું શાળા અધ્યયન મોડેલ
79
આદર્શવાદ
80
ડો. રાધાકૃષ્ણની શૈક્ષણિક ફિલસૂફી
PDF
81
અભિક્રમિત અધ્યયન: સંકલ્પના
82
અભિક્રમિત અધ્યયન: લક્ષણો અને જરૂરિયાત
83
અભિક્રમિત અધ્યયન: સિદ્ધાંતો અને રચના
84
અભિક્રમિત અધ્યયન: પ્રકારો
85
અભિક્રમિત અધ્યયન: લાભ અને મર્યાદા
86
અભિક્રમિત અધ્યયન: શિક્ષકની ભૂમિકા
87

શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન: અર્થ, સ્વરૂપ, કાર્યક્ષેત્ર (શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનની પદ્ધતિઓનો પરિચય (અવલોકન, મુલાકાત, વ્યક્તિ અભ્યાસ અને સામાજીકતામિતિ )

88

PPT
PDF
89

PPT
PDF
90

PPT
PDF
91

PPT
PDF
92

PPT
PDF
93

PPT
PDF
94

PPT
PDF
95

PPT
PDF
96

PPT
PDF
97

PPT
PDF
98

PPT
PDF
99

PPT
PDF


PPT
PDF


PPT
PDF


PPT
PDF


PPT
PDF


PPT
PDF


 
પદ્ધતિશાસ્ત્ર વિષય સાહિત્ય 
ગુજરાતી/હિન્દી  માટે ક્લિક કરો
અંગ્રેજી/સંસ્કૃત માટે ક્લિક કરો 
ગણિત/વિજ્ઞાન માટે ક્લિક કરો 
ઇતિહાસ/ભૂગોળ માટે ક્લિક કરો 
નામુ/વાણિજ્ય વ્યવસ્થા માટે ક્લિક કરો 
કમ્પ્યુટર મેથડ મટિરિયલ નીચે ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરો 

 1. SEM-1 UNIT-1
 2. SEM-1 UNIT-2
 3. SEM-1 UNIT-3
 4. SEM-1 UNIT-4
 5. SEM-2 UNIT-1
 6. SEM-2 UNIT-2
 7. SEM-2 UNIT-3
 8. SEM-2 UNIT-4

USEFUL FREE BOOKS FOR  B.ED. FROM VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY IN HINDI MEDIUM

CLICK BELOW LINKS

 

UNDERSTANDING LEARNER


USEFUL FREE BOOKS FOR  B.ED. IN ENGLISH MEDIUM FROM IGNOU

   
Websites for all subject teachers:
www.marugujarat.in
www.rijadeja.com
www.baldevpari.com
www.bhaveshsuthar.com
www.abhyaskram.blogspot.com
www.edusafar.com
www.cybersafar.com
www.mukeshmerai.blogspot.in
www.crackgpsc.com
www.nikhilrpatel.blogspot.in
www.mehulrathava.com
socialcm.wordpress.com
rupen007.feedcluster.com
www.kjparmar.blogspot.in
www.jayeshtalati80.blogspot.in
 

 
 

ઓનલાઇન પાઠયપુસ્તક ડાઉનલોડ માટે ક્લિક કરો 

SAPTDHARA ACTIVITY PLANNING FORMAT  

SCHOOL / COLLEGE ACTIVITIES GUIDE

STUDENT FEEDBACK FORM FORMAT

  શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : મારિયા મોન્ટેસરી (ડૉ.અશોક પટેલ)   52 comments:

   1. sir i hv two or three ppt of cc1 and cc2
    can u attach my ppt in ur blog

    ReplyDelete
   2. sir unit ma ppt link muko download thatuj nathi

    ReplyDelete
   3. sir i have cc-2 ppt sixan punch & cc-1 Budhdhi attach in your blog

    ReplyDelete
   4. haju link mukvani baki che..........wait sent your ppts

    ReplyDelete
   5. Link mukai gai che enjoy and tell your friends

    ReplyDelete
   6. વાહ...... અલ્પેશભાઈ ઘણું બધું જાણવા શીખવા મળ્યું આપની પાસે ઊંડી સમાજ જોવા મળે છે અભિનંદન ...............

    ReplyDelete
   7. aa blog dwara bed na talimarthi ne preparation karava mate je khajano chhe ena mate alpeshbhai thank you
    shyam Bhil Geetanjali Bed college

    ReplyDelete
   8. alpesh sir where is my ppt ?which i hv already sent to u vyakteetva and vedkaalin shikxan

    ReplyDelete
   9. alpesh sir where is my ppt in your blog? which i hv already sent to u ...vyakteetva n vedkaalin sxian

    ReplyDelete
   10. Huge knowledge......really b.ed na student mate khub usefull 6e...thank you sir.

    ReplyDelete
   11. Tmari pse semester 4 nu kai material hy to please muko ne.. I'm B.Ed trainee... Aa bhu j useful chhe aa sivay pn kai hy to please mukjoo

    ReplyDelete
   12. Sir English medium sci maths mate syllabus paper hoi to link APO ne...

    ReplyDelete
   13. Viva ma pusay eva question hoy to muko

    ReplyDelete
   14. Viva ma pusay eva question hoy to muko

    ReplyDelete
   15. બી.એડ. અભ્યાસક્રમ જણાવો.
    વિવિધ પેપરના નામ જણાવો.
    સાધન પ્રકાર કહો.
    ઈંટર્નશિપ નું મહત્વ કહો.
    આપે કરેલ વહીવટી કાર્ય કહો.
    મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટી લીધી હોય તેનો પરિચય આપો.
    સમગ્ર ક્રિયાત્મક સંશોધન પ્રક્રિયાનો ટૂંકો અહેવાલ કહો.
    સહ અભ્યાસક પ્રવૃત્તિમાં તમારી ભાગીદારી કહો.
    પાઠ આયોજનના સોપાનો કહો.
    એકમ પાઠ છૂટા પાઠનો તફાવત કહો.
    બ્લૂ પ્રિંટનું મહત્વ જણાવો.
    નિદાન ઉપચાર એકમ પાઠ વિષે જણાવો.
    શાળામાં ચાલતી વિવિધ યોજના જણાવો.
    હસ્ત લિખિત અંક વિષે જણાવો.
    પુસ્તક સમીક્ષા વિષે જણાવો.
    એઙ્કરિંગ કરી બતાવો.
    માઇક્રો ટીચિંગ કૌશલ્યો જણાવો.
    આદર્શ શાળા, શિક્ષક વિદ્યાર્થીના લક્ષણો જણાવો.
    અસરકારક અધ્યાપન કેવું હોય?

    ReplyDelete
   16. Sir sem 3 nu matiryal upload karo ne please

    ReplyDelete
   17. Sir saurashtra uni bed sem 1 ma buddhi kasoti valo topic upload karo please

    ReplyDelete
   18. Sir, saurashtra uni examedate of bed sem1 election na lidhe koi change thayo chhe???? Exam date kai chhe ans please sir.....

    ReplyDelete
   19. reaming subject of sem 3 plz sir upload

    ReplyDelete
   20. computer science nu material sem 1 (gujarati mediam) hoy to muko ne sir...please

    ReplyDelete
   21. Pls send me saurashtra UNI b.ed sem 3 model paper in Gujarati

    ReplyDelete
   22. સાહેબ શ્રી...
    ઈન્ટર્નશીપ ની કોઈ pdf ફાઇલો હોય તો આપવા વિનંતી...
    અને સર ઈન્ટર્નશીપ સરકારી શાળામાં કરવી વધારે હિતાવહ છે કે પછી અન્ય જગ્યાએ ચાલે...???

    ReplyDelete
   23. Hello sir can we get cc3 and cc4 b.ed material in english medium?

    ReplyDelete
   24. sir tmari pase computer method nu sem 2 material hoi too plz send kro ne

    ReplyDelete
   25. Sir
    very fine
    MEd BEd PPT Sub. Edu. Tecnonolgy Releted ?
    plz ?
    send Me?

    ReplyDelete
   26. સ્વાસ્થ્ય શિક્ષણ સંદર્ભે
    સામાજિક સ્વાસ્થ્યની સમજ
    plz plz Update ?

    ReplyDelete
   27. M.ed Thesis hoy to muko plz

    ReplyDelete
   28. બી એડ ના પાઠ આયોજન હોય તો મુકો આદર્શ નમૂના

    ReplyDelete
   29. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
   30. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
   31. Sir bdha loko tena main sub n a 3rd sem ma half chapter j awe che to amara computr wala ne puri book kem??

    ReplyDelete
   32. સર cc-5 mate koi sari book hoy to upload karo ...

    ReplyDelete
   33. Sir, cc1 and cc2 nu english medium ma material hoy to ppt upload kro ne plzzz
    z

    ReplyDelete
   34. Hello sir please environment education sem 3 nu English ma material upload Karo

    ReplyDelete
   35. Can we get study material in English for Saurashtra University

    ReplyDelete
   36. I need Material For Accountancy in English

    ReplyDelete
   37. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન book pdf હોય તો આપો જેમાં તમામ માહિતી પધ્ધતિ આવી જાય એકજ બુક માં

    ReplyDelete
   38. Bed sem 2 ni Economics ni methad hoy
    Send my email.rohitvaghela22@gmail.com
    From Rohit Exam Department mk Bhavnagar University

    ReplyDelete
   39. Aa upar na jetla PDF chhe gcert icse n all based PDF...e English ma mali sake..any book or link?

    ReplyDelete
   40. Sir plz upload all semester study material in hindi Or in English.

    ReplyDelete