સંસ્થા વિષે

શ્રીમતી જે. જે. કુંડલિયા ગેજયુએટ ટીચર્સ કોલેજ એક શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થા છે. સમાજને શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો અર્પણ કરવા એ મૂળભૂત હેતુ છે. સંસ્થાની સ્થાપના ૧૯૭૭ માં થઈ હતી. કોલેજ મહાત્મા ગાંધી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત છે. સૌરાષ્ટ્રયુનિવર્સિટી, રાજકોટ સાથે સંલગ્ન અને ગ્રાન્ટ-ઇન- એઇડ સંસ્થા છે. સહ-શિક્ષણ ધરાવતી સંસ્થામાં હંમેશા શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પૂરું પડી નમૂનારૂપ બનવાની નેમ ધરાવે છે.  સંસ્થા વિષેની અન્ય વિગતો નીચે મુજબ છે. 


Name of College
Smt. J.J.Kundalia Graduate Teachers' College
Date of Establishment
01-06-1977
NCTE Code / Recognition Order
313045
WRC/5-6/14/99/2991-2993   Date:  19-04-1999
Date of UGC Recognition
( i ) 2 ( f )  Date : 28-05-1999
Gujarat State Recognition
Order No.
1180/4830  Date : 25-09-1980
1583/3017  Date : 05-12-1997   (Permanent)
Saurashtra University - Rajkot
Order No.
1820/88  Date : 31/12/1988   (Permanent)
Contact Person
Dr. Chirag H. Madhak  (Incharge Principal)
Telephone No.
+91 (0281) 2701773   Mobile: 96012 59759
Fax No.
+91 (0281) 2701733
E-mail
Railway Station (Kms)
Rajkot Junction  ( 3 km)
Name of Programme
Bachelor of Education (B.Ed.)
Duration of Course
Full Time Two Year Regular Course
Name of Affiliation Uni.
Saurashtra University - Rajkot
Grant of Recognition
Grant-in-Aid College
No. of Unit & Intake
One Unit - 50  Students tOTAL 100 STUDENTS OF TWO YEAR
Campus Area
8004.182 sqmt.
Total Built-Up Area
1245.05  sqmt.
Educational Term
From 1st June To 31st May
Minimum Eligibility
Any Graduate with min. 50% for general , 45% for SC, ST and SEBC candidate
Selection for Admission
On Merit by B.Ed. Central Admission Board - Saurashtra University Rajkot.
Admission Quota
100 % - As per Govt. Rules
Name of Affiliation Body
Saurashtra University - Rajkot
Type of College
Co-education
Medium
Gujarati
Scholarships
As Per Govt. Rules for SC, ST, OBC and RH. Students
Fees Structure
As per Government of Gujarat and Surashtra Uni. Rules
College Timings
11.00 Hrs. to 18.00 Hrs. (for Monday to Saturday)
Working Days & Hours
Minimum 200 days (1200 hr)
Teaching Days & Hours
Minimum 150 days (900 hr)

1 comment:

  1. great college mane gaurav chhe k best proffesor na guidence niche me aa college ma b.ed karyu...

    ReplyDelete