ક્રિયાત્મક સંશોધન


ક્રિયાત્મક-સંશોધનનાં નમુના(સાભાર http://omarmik.blogspot.in)

અહીં આપેલ ક્રિયાત્મક સંશોધન જે તે નામ દર્શાવેલ સંશોધકે (તાલીમાર્થીએ) કરેલાં છે. તેમાં ભૂલ હોવાની સંભાવના હોઈ શકે. તમે આ ક્રિયાત્મક સંશોધનનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં એકવાર ચોક્કસ આ ક્રિયાત્મક સંશોધનનું વાચન કરી લેવું. જો ભૂલ દેખાઈ આવે તો તમારે તેનો સુધારો કરી લેવો. 

10 comments:

 1. I want to publish my Action Research on this blog.. pls send your e mail id.i will mail it

  ReplyDelete
 2. Thanks for uploading valuable material for b.ed.

  ReplyDelete
 3. MY HEARTUAL THANKS TO THE PEOPLE WHO HAVE SHARED THEIR WORK ON THI SITE WHICH IS WORKINH AS A GUIDE LINE FOR THE ONGOING LEARNER. ONCE AGAIN THANK YOU SO MUCH

  ReplyDelete
 4. MY HEARTILY THANKS TO THE TALIMATHIS AND TEACHER WHO HAVE SHARED THEIR WORK ON THIS SITE WHICH IS WORKING AS A GUIDE LINE FOR THE ON GOING LEARNER. ONCE AGAIN THANK YOU SO MUCH

  ReplyDelete
 5. SIR COMMERCE NA ACCOUNT SUBJECT NA KIRIYATMAK MUKO NE PLEASE STD 11 AND 12 NU

  ReplyDelete
 6. NCERT syllabus ma science and maths ma kriyatmak sanshodhan muki sako..sir

  ReplyDelete
 7. Commerce Subject na kriyatmak muko ne please

  ReplyDelete