મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટી

Attention: The following psychological tests are copyright of respective creators and it is the duty and sole responsibility of the user to take permission of the test creator. The blog developer has only uploaded the tests for ease of accessibility of general education faculty and stake holders and to help the B.Ed., M.Ed. students and teacher-educators..If any test-constructor has any objection please mail us.

સૂચના: અહી પ્રસ્તુત મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીઓ જે તે રચયિતાની પૂર્વ-મંજૂરી લઈ ઉપયોગકર્તાએ ઉપયોગ કરવો. બ્લોગ રચયિતાએ માત્ર વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોને સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય અને સૌ શૈક્ષણિક ઉપયોગ કરે તે હેતુથી અપલોડ કરેલ છે. 
2 comments:

  1. આ કસોટીઓ મુકવા બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર

    ReplyDelete
  2. મનોવિજ્ઞાન નું સરસ સાહિત્ય મુકેલ છે આભાર

    ReplyDelete