સમાચારપત્રો અને સામયિકો

સમાચાર પત્રો


2 comments:

  1. સાહેબ આ વિષય "તંદુરસ્ત અને નાદુરસ્ત તુલનાત્મક અભ્યાસ" પર કોઇ લેખ મળે ?

    ReplyDelete
  2. સાહેબ, આ પ્રકારના વિષયો ( "સ્વાસ્થ્ય શિક્ષણ સંદર્ભે સામાજીક સ્વાસ્થ્યની સમજ એક અભ્યાસ" ) પર કોઇ લેખ મળે ?

    ReplyDelete