અંગ્રેજી/સંસ્કૃતઅંગ્રેજી શીખો ગુજરાતીમાં .............

http://www.angelforenglish.com/
http://gu.speaklanguages.com/અંગ્રેજી 

11 Free Websites to Practice English at Home

Easy World of English
easyworldofenglish.com
An attractive, user-friendly website including grammar, pronunciation, reading and listening practice and an interactive picture dictionary.
Many Things
manythings.org
This website includes matching quizzes, word games, word puzzles, proverbs, slang expressions, anagrams, a random-sentence generator and other computer-assisted language learning activities. The site also includes a special page on pronunciation, including practice with minimal pairs. Not the fanciest or most beautiful website, but with lots to see and use and no advertising.
Dave's ESL Cafe
eslcafe.com
A forum for both ESL teachers and students around the world. Includes quizzes, grammar explanations, and discussion forums for students. For teachers, includes classroom ideas on all subjects as well as discussion forums.
The California Distance Learning Project
cdlponline.org
Read and listen to a news stories on topics including working, housing, money and health, then work on activities based on the stories including matching pairs, vocabulary, and quiz questions. Some stories also include videos.
BBC Learning English
bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
An array of wonderful activities for practice, some relating to current events. Includes videos, quizzes, vocabulary practice, idioms, crosswords, and much more, though all with British accents.
Activities for ESL Students
a4esl.org
Grammar and vocabulary practice for all levels, including many bilingual quizzes for beginners. Also includes a link for teachers, with conversation questions, games, and many other ideas to put to use in the classroom.
ABCYa
abcya.com
This is a website for kids, but who says adults can't use it, too? The site includes educational games organized by grade level, from 1st to 5th, and is particularly good for spelling and phonics. There are games to practice vowels, uppercase and lowercase letters, Dolch sight words, synonyms and antonyms and more.
TV 411
tv411.org
This site includes videos with native speakers explaining key reading concepts like critical reading, summarizing and scanning, and key life skills like signing a lease and reading a medicine label. Following each video is a comprehension quiz. Click on the blue tabs across the top lead for lessons on reading, writing, vocabulary and finance.
GCF Learn Free
gcflearnfree.org/everydaylife
A well-designed site with interactive tutorials for everything from operating an ATM machine to reading food labels. If you click on the main page icon and then click on reading, the site has resources for English language learners as well, including stories to listen to and read along, and picture dictionaries.
Language Guide
languageguide.org/english
This is an online picture dictionary, with everything from the alphabet to parts of the body to farm animals.
Oxford University Press
elt.oup.com/learning_resources
This site from Oxford University Press has activities to practice spelling, grammar, pronunciation, and listening. A bit difficult to navigate, so more suitable for advanced learners and savvy internet users.

Top 10 Sites to Learn to Speak English


1. Talk English http://www.talkenglish.com/

Best site we've found. It has tons of audio for you to listen to, vocabulary, phrases and conversations.

2. Lets Talk In English http://www.lets-talk-in-english.com/

Lets Talk in English give you the chance to talk in English. They have many many resources for writers.

3. BBC Learning Englishhttp://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/talkaboutenglish/

BBC has a ton of resources on how to speak and learn English. A must for someone struggling.

4. English Club http://www.englishclub.com/speaking/
A good site.

5. Voki http://www.voki.com/

This is a pretty fun site. It allows you to create an avatar of yourself and share it with others. You can practice speaking this way.

6. Language Guide http://www.languageguide.org/english/

Another great English guide.

7. Listen and Write http://www.listen-and-write.com/

Basically Listen and Write allows you to hear the language and then asks you to fill in the words by typing them. It is a helpful site.

8. Lyriscs training http://www.lyricstraining.com/index.php

The site lets you sing along with songs to learn the language.

9. Nonstop English http://www.nonstopenglish.com/exercise.asp?exid=916

Has some great resources that allow you to practice your English.

10. I Learn to Speak Englishhttp://www.ilearntospeakenglish.com/#/welcome-to-our-site/
This is a new site, but it looks promising. Just the first couple of lessons are online, but it seems like more is to come. It is easy to practice your English here.ENGLISH – હિન્દી – ગુજરાતી શબ્દકોશ 
  સંસ્કૃત – અંગ્રેજી શબ્દકોશ

  સંસ્કૃત

  સંસ્કૃત – અંગ્રેજી શબ્દકોશ 

  વ્યવહારિક સંસ્કૃત વાક્યો 

  ઘડિયાળમાં કેટલાં વાગ્યા છે જુઓ અને લખો : ભાગ-૧  

  ઘડિયાળમાં કેટલાં વાગ્યા છે જુઓ અને લખો : ભાગ-૨  

  ઘડિયાળમાં કેટલાં વાગ્યા છે જુઓ અને લખો : ભાગ-૩  

  એકમ કસોટી : સંસ્કૃત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

  एकम - १ - २ चित्रपदानि 
  एकम - ३ आत्मश्रद्धायाः प्रभावः 
  एकम - ४ एहि सुधीर 
  एकम - ५ शीलायाः प्रवासः 
  एकम - ६ विनोदपद्यानि 
  एकम - ७ सङ्ख्या  
  एकम - ८ मम दिनचर्या 
  एकम - ९ भाषासज्जता 
   With thanks from omarmik.blogspot.com (Mr. Bharat Chauhan)


  संस्कृत भाषा 
  1. http://sanskritbhasha.blogspot.in/
  2. http://www.samskrute.blogspot.in/
  3. http://www.vasantbhatt.blogspot.in/
  4. http://vikasprakashan.blogspot.in/2010/10/blog-post.html
  5. http://hi.wikiquote.org/wiki/संस्कृत_की_सूक्तियाँ
  6. http://vichaarsankalan.wordpress.com/category/संस्कृत-साहित्य/page/3/ 
   

  4 comments:

  1. I am contented gaining this considerable piece of information here. There is no denying that this might turn out to be valuable for a great deal of learners. Contiue updating and keep sharing.
   English practice App | English speaking app

   ReplyDelete
  2. Most helpful... 👏👏👏👏

   ReplyDelete